Wyrok zaoczny — przeczytaj i nie daj się wprowadzić w błąd

W ostatnim czasie w przestrzeni internetowej pojawił się szereg publikacji dotyczących domniemanego sukcesu jednej z kancelarii prawnych co do uzyskania „pierwszego wyroku sądowego w sprawie WIBOR”.

Sprawa dotyczyła postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze w sprawie o sygn. akt: I C 819/23.

Wyjaśniamy, że w opisywanej sprawie sąd wydał jedynie WYROK ZAOCZNY, co wprost wynika z załączonych do publikacji materiałów zdjęciowych. Ponieważ większość kredytobiorców nie posiada wykształcenia prawniczego i może być podatna na tego typu manipulacje, wskazujemy, że wyrok zaoczny nie jest rozstrzygnięciem merytorycznym i może być w bardzo prostym trybie obalony przez drugą stronę sporu, tj. bank lub inną instytucję finansową.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, regulującymi zasady postępowania sądowego:

✔ sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew,

✔ wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub części, a powód zażądał uzasadnienia w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wyroku,

✔ pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz twierdzenia i dowody.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, wyrok zaoczny jest rozstrzygnięciem niemerytorycznym, nieposiadającym uzasadnienia dla jego wydania, w tym w szczególności w zakresie odniesienia się w jakikolwiek merytoryczny sposób do zagadnień związanych z klauzulą WIBOR.

Wyrok zaoczny wydaje się jedynie dlatego, że pozwany pozostaje bierny w procesie, tj. nie składa odpowiedzi na pozew.

Takie działanie może być wynikiem omyłki lub niestaranności banku, ale może też być działaniem przemyślanym, nastawionym na przedłużenie procesu sądowego wszczętego przez kredytobiorcę.

Po wniesieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego sprawa trafia niejako „od początku” do merytorycznego rozpoznania przez sąd, który po rozpoznaniu dowodów przedstawianych przez obie strony procesu i po przeprowadzeniu rozpraw, wydaje merytoryczny wyrok, który można zaskarżyć poprzez wniesienie apelacji. To właśnie taki wyrok, a nie wyrok zaoczny, powinien stanowić przedmiot publikacji i artykułów jako merytoryczne rozstrzygnięcie uwzględniające interes kredytobiorców/konsumentów.

⚠ Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na treść czytanych artykułów w tym zakresie, aby uniknąć manipulacji i aby nie przyjmować błędnego obrazu aktualnego stanu orzecznictwa w zakresie WIBOR, kreowanego przez podmioty, które poprzez niedopowiedzenia próbują w celach marketingowych wyolbrzymiać swoje osiągnięcia.